โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล“จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561”

                 วันที่ 11 พ.ย.2561 และวันที่ 18 พ.ย.2561โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล“จัดฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2561”

                ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล
อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยและญาติในด้านการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการเปิดดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนร่างกาย การดับเพลิงโดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ