เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลนครแม่สอด  อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ ให้บริการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “คิดถึงสุขภาพ….คิดถึงเรา”

Vision :

“โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ประชาชนให้ความไว้วางใจ”

Mission :

1. โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยมีทีมบุคคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและเหมาะสม
2. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
4. มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

Core Value :

C : Customer focus มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เหนือความคาดหวัง เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจ
Q : Quality ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลัก PDCA
I : Integrity ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ด้วยใจที่มีคุณธรรม
T : Teamwork ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
E : Ethic ปฏิบัติต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลักศีลธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ