เลขที่ใบอนุญาต : ว.11765
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
วุฒิบัตรสาขา : ศัลยศาสตร์
นพ. สมเจตน์ จิตตการ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.11765
ประจำคลินิก : ศัลยกรรม
วุฒิบัตรสาขา : ศัลยศาสตร์
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไป
- ไส้ติ่งอักเสบ
- ไส้เลื่อน
- ก้อนเต้านม มะเร็งเต้านม
- นิ่วในถุงน้ำดี
- โรคระบบทางเดินอาหาร
- ริดสีดวงทวาร
- ฝีคัณฑะสูต
- อื่นๆ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ฯลฯ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-
เลขที่ใบอนุญาต : ว.30203
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์
พญ. ธิดารัตน์ ถาวร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30203
ประจำคลินิก : กุมารเวชกรรม
วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก เสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ตรวจโรคเด็กทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี08.00 - 17.00
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์-
เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์
นพ. วีระพงษ์ แสนญาติสมุทร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี-
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์08.00 - 17.00

ความชำนาญพิเศษ :
- ตรวจโรคทั่วไป
- ความดันโลหิต
- การตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี-
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์08.00 - 17.00
เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. นัทพล ธรรมโกมุท

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์13.00 - 20.00
อังคาร08.00 - 20.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 16.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต
-หลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน โรคลิ้นหัวใจ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography)
- ตรวจโรคทั่วไป
- การตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์13.00 - 20.00
อังคาร08.00 - 20.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 16.00
เสาร์-
อาทิตย์-
เลขที่ใบอนุญาต : ว.49801
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วุฒิบัตรสาขา : ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ. โซนัม วังดี

เลขที่ใบอนุญาต : ว.49801
ประจำคลินิก : อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วุฒิบัตรสาขา : ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์07.00 - 17.00
อังคาร07.00 - 1700
พุธ07.00 - 17.00
พฤหัสบดี07.00 - 17.00
ศุกร์07.00 - 1700
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป หรืออาการอื่นๆ
- การตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์07.00 - 17.00
อังคาร07.00 - 1700
พุธ07.00 - 17.00
พฤหัสบดี07.00 - 17.00
ศุกร์07.00 - 1700
เสาร์-
อาทิตย์-