คลินิกอายุรกรรม

        ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุกรรม จากทีมแพทย์มืออาชีพเฉพาะด้านอายุรกรรม เช่น ภาวะต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคในสมองและประสาท ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์ตามวัย โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล มีมาตรฐานในการรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะด้าน และยังให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลตัวเอง รวมถึงส่งเสริมการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

การบริการ
– อายุรกรรม โรคหัวใจและหลอดเลือด
– อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ
– อายุรกรรม โรคเลือด
– อายุรกรรม โรคมะเร็ง
– อายุรกรรม โรคติดเชื้อ
– อายุรกรรม ระบบทางเดินหายใจและปอด
– อายุรกรรม ทางเดินอาหารและตับ
– อายุรกรรม ทั่วไป

 

แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรม
เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
นพ. วีระพงษ์ แสนญาติสมุทร

เลขที่ใบอนุญาต : ว.38670
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์08.00 - 17.00
อังคาร08.00 - 17.00
พุธ08.00 - 17.00
พฤหัสบดี-
ศุกร์08.00 - 17.00
เสาร์-
อาทิตย์08.00 - 17.00

ความชำนาญพิเศษ :
- ตรวจโรคทั่วไป
- ความดันโลหิต
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ. นัทพล ธรรมโกมุท

เลขที่ใบอนุญาต : ว.28879
ประจำคลินิก : ตรวจสุขภาพ, หัวใจและหลอดเลือด, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม และอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์13.00 - 20.00
อังคาร08.00 - 20.00
พุธ08.00 - 20.00
พฤหัสบดี08.00 - 20.00
ศุกร์08.00 - 16.00
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ปรึกษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
- หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต
-หลอดเลือดหัวใจ ตีบตัน โรคลิ้นหัวใจ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
- การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography)
- ตรวจโรคทั่วไป
- การตรวจสุขภาพ

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30485
ประจำคลินิก : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ และโรคเขตร้อน
พญ. ณัฐกานต์ ชื่นชม

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30485
ประจำคลินิก : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : โรคติดเชื้อ และโรคเขตร้อน
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร-
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์-
อาทิตย์14.00 - 17.00

ความชำนาญพิเศษ :
- โรคติดเชื้อตับอักเสบชนิดบี และ ซี
- โรคติดเชื้อเอชไอวี และเอดส์
- โรคติดเชื้อที่พบบ่อย และโรคเขตร้อน เช่น ไข้เลือดออก, มาลาเรีย, ไข้รากสาด, วัณโรคปอด

เลขที่ใบอนุญาต : ว.32695
ประจำคลินิก : ทางเดินอาหารและตับ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
นพ. ปิยเกียรติ ภิญโญมหากุล

เลขที่ใบอนุญาต : ว.32695
ประจำคลินิก : ทางเดินอาหารและตับ, อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์-
อังคาร17.00 - 20.00
พุธ-
พฤหัสบดี-
ศุกร์-
เสาร์09.00 - 12.00 และเวลา 17.00 - 20.00
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- รักษาโรคทางเดินอาหารและตับ
- ส่องกล้องตรวจกระเพราะอาหาร
- ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30744
ประจำคลินิก : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
นพ. ธนะพัฒน์ เพชรกล่อง

เลขที่ใบอนุญาต : ว.30744
ประจำคลินิก : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางออกตรวจแพทย์ :
วัน เวลา
จันทร์17.00 - 20.00
อังคาร
พุธ17.00 - 20.00
พฤหัสบดี17.00 - 20.00
ศุกร์-
เสาร์-
อาทิตย์-

ความชำนาญพิเศษ :
- ตรวจโรคทั่วไป
- ความดันโลหิต
- การตรวจสุขภาพ